TAPAHTUMAT

Suomen kasvupalveluiden tuottajat ry:n ajankohtaisia asioita

Markkinavuoropuhelu Pohjois-Karjala 12.10.2018

Kaspa oli mukana Joensuun markkinavuoropuheluiden avauksessa. Pohjois-Karjalassa on käynnistymässä kaksi kiinnostavaa kasvupalvelupilottia. Työvoimapalveluissa kokeillaan asiakkaan koko palveluprosessin hankintaa palveluntuottajalta siten, että samanaikaisesti vertaillaan vaikutuksellisuutta suhteessa vastaavaan TE-toimiston palveluun. Pilotissa hyödynnettäisiin mahdollisesti myös valinnanvapautta ja blackbox-ajattelua. Toinen pilotti koskee yrityspuolta. Tässä pilotin päämääränä on luoda metsäbiotalouden osaamisen vientiä edistävä yhteistyö- ja osaamisverkosto.  Yleisesti todettiin, että ihan tyhjän päältä ei lähdetä vaan kokemusta on jo monipuolisesta yhteistyöstä markkinoiden kanssa. Pilotissa kokeillaan myös erilaisia rahoitusinstrumentteja yhteistyön eri tasojen yhteenliittymissä. Pilotteja valmistellaan sillä hengellä, että lainsäädäntö tulee toteutumaan.

 

Markkinavuoropuhelu Varsinais-Suomi 10.10.2018

Kaspa osallistui Turussa Varsinais- Suomen markkinavuoropuheluun pilottihankeestaan ”Ulkokehältä työelämään”. Alueen helpommin työllistyville on jo olemassa runsaasti palveluja ja toimivia ratkaisuja, niinpä nyt tämän kasvupalvelupilotin kohderyhmänä olisivat vaikeasti työllistyvät asiakkaat. Pilotin hankinta tehdään yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien, Kelan sekä sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation kanssa ja nyt haluttiin kuulla näkemyksiä pilotin sisällöistä niin potentiaalisilta tuottajilta kuin muilta toimijoilta. Pilottiin haluttaisiin kytkeä kasvupalvelu-ideologista ajattelua, uudenlaista kokemusta yhteistyön laajentamisesta, yhteisten hankintastrategioiden toteuttamista ja samalla mahdollisuutta kokeilla henkilökohtaista budjettia. Tilaisuus koostui alustuksista ja tämän jälkeen ryhmätöistä ja koonnista.  Päivän tavoite oli miettiä, mitä nämä vaikeasti työllistyvien palvelut voisivat olla ja miten ne tulisi organisoida pilotissa.

Markkinavuoropuhelu Etelä-Pohjanmaa 2.10.2018

Etelä-Pohjanmaan työllistymisen palveluallianssin ensimmäinen markkinavuoropuhelu käytiin Seinäjoella ja paikalla oli edustusta niin koulutuksen, valmennuksen kuin terveydenhuollon puolelta sekä julkisen setorin toimijoita. Palveluallianssiin olisi tulossa Seinäjoella asuvat työmarkkinatukea saavat työttömät työnhakijat. Koska kohderyhmä on hyvin heterogeeninen ja palvelutarpeet moninaiset, niin myös tästä syystä toteutustapana toimisi allianssi-malli. Markkinavuoropuhelussa kartoitettiin työpajojen avulla tuottajien tarjolla olevien palvelujen sisältöjä tai mitä ne voisivat tässä olla. Mukana allianssisopimuksessa olisivat yhdessä yksityiset erilaiset palveluntuottajat (työvoimakoulutus, valmennus, terveys) sekä kunta ja ELY. ELY-keskuksen puolesta nousi korostetusti esille halu kehittää ja kokeilla uudenlaisia yhteistyön muotoja ja erilaisia palveluja. Tästä syystä on päädytty kokeilemaan allianssia ja sen mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä ja tuloksellisuutta.

Markkinavuoropuhelu Uusimaa 24.9.2018

Kaspa oli mukana, kun Uudenmaan ELY järjesti 24.9 markkinavuoropuhelun Helsingissä koskien työnhakijan palveluprosessipilotin järjestämistä Uudellamaalla. Pilotin pyrkimyksenä on kehittää ja mallintaa kasvupalveluiden järjestäjä-tuottaja prosessia. Tässä yksityinen palveluntuottaja toteuttaisi kokonaisvaltaisesti asiakkaan palveluprosessia. Asiakkaina olisivat 300-499 päivää työmarkkinatukea saaneet ja asiakasmäärä olisi max 5000 kerrallaan. Tilaisuuden ideana oli järjestää info- ja keskustelutilaisuus sekä aiemmin tietopyynnön purku ja hakea keskustellen näkemyksiä hankintasuunnitelman täydentämiseen ja epäkohtien korjaamiseen. Pilotissa ajatus on hyödyntää ”maksimaalisesti” yksityisiä palveluntuottajia ja siirtää palveluprosessi mahdollisimman laajasti tuottajille. Pilotin ideaksi kuvattiinkin ”markkinoiden herättely”.

Markkinavuoropuhelu Pohjois-Savo 4.9.2018

Kaspa osallistui Pohjois-Savon kasvupalvelupilotin markkinavuoropuheluun 4.9.2018 Kuopiossa.Tarkoituksena on kokeilla uudenlaista työvoimapalveluiden järjestämisen tapaa perustuen valinnanvapauden, kokeilun ja vaikuttavuusperusteisen palkkiomallin periaatteille.  Pilotissa työttömän työnhakijan palveluprosessi siirretään kokonaan palveluntuottajille Siilinjärven ja Lapinlahden alueilla. Viranomaistehtävät jäävät TE-toimistolle. Pilotin pääkomponenttina on valinnanvapaus, mutta samalla vaikuttavuusmittareita halutaan viedä mahdollisimman pitkälle sekä panostaa palkkioperusteiden kehittämiseen.

Share This