LAUSUNNOT

Suomen kasvupalveluiden tuottajat ry lausunnot ja tiedotteet

Lausunto 18.10.2018: Kasvupalveluvirasto ja asiakastietojärjestelmät

Kaspa on jättänyt oman lausuntonsa lakiesitykseen kasvupalveluviraston perustamisesta sekä laiksi asiakastietojärjestelmistä.

Kasvupalveluvirastoa koskevan esityksen tavoitteena yhdistää nykyiset ely- ja te- toiminnot maakuntien Kasvupalveluvirastoiksi. Lisäksi tavoitteena on yhtenäisten tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittäminen sekä asiakkaiden tasavertainen kohtelu.  Yleisesti

Kaspa näkee esityksen kannatettavana. Keskeisenä ehdotuksena Kaspa esittää, että Kasvupalveluviraston neuvottelukuntaan nimettäisiin myös palveluntuottajien edustaja, joka tässä tilanteessa olisi luontevimmin Kaspa.

Asiakastietojärjestelmää koskevan lain tavoitteena on koota kasvupalveluihin liittyvät asiakastietojen käsittelyä koskevat säännökset samaan lakiin ja myös näin viestiä kasvupalvelujen muodostavan kokonaisuuden, jolla pyritään samaan päämäärään: edistämään talouskasvua, työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä. Esityksen tavoitteena on myös ajantasaistaa ja selkeyttää asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä ottamalla huomioon henkilötietojen käsittelyä sekä tiedonhallintaa koskeva yleislainsäädäntö. Esityksen tavoitteena on myös osaltaan edistää palveluiden tehokkuutta, saatavuutta ja sujuvuutta. Näiden tavoitteiden kannalta on keskeistä, että maakunnallisia ja valtakunnallisia kasvupalveluja varten on keskitetty valtakunnallinen järjestelmä, jota kaikki kasvupalvelujen järjestäjät ja tuottajat käyttävät.

Kaspa näkee  esityksen hyvänä. Keskeisenä huomiona Kaspa esittää, että käyttöoikeuksien myöntäminen tulee olla joustavaa ja tehokkaasti resurssoitua, jotta asiakkaiden palvelu ei viivästy käyttöoikeussyistä. Samalla tulee kuitenkin kiinnittää riittävä huomio tietoturvaan.

Tarkemmin lausunto Kaspasta.

Lausunto 23.8.2018 Kasvupalveluiden sisältölaki HE 93/2018

Hallitus on antanut esityksen laeksi  julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä työnvälityspalveluista. Hallituksen esityksen tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen ja työttömyyden vähentäminen sekä yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Tämä toteutetaan mahdollistavalla lainsäädännöllä, joka antaa maakunnille mahdollisuudet järjestää palvelut asiakaslähtöisesti huomioiden maakuntien erilaiset olosuhteet ja alueiden yritysten, työnantajien ja työnhakijoiden tarpeet huomioiden. Kyseessä on palvelu-uudistus.

Kaspa on antanut esityksestä lausuntonsa ja suhtautuu hallituksen esitykseen myönteisesti ja pitää uudistuksen tavoitteita hyvinä. Mahdollistavaa lainsäädäntö, jossa maakunnat voivat järjestää palvelut alueen olosuhteet huomioon ottaen ja hyödyntäen erilaisten palveluntuottajien osaamista, on kannatettavaa.

Koska uudistuksen tavoiteena on lisätä työvoima- ja yrityspalveluiden asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta, on keskeistä tämän tavoitteen saavuttamisessa se, kuinka maakunnat onnistuvat hyödyntämään erilaisia palveluntarjoajia ja antamaan tilaa toimiville palvelumarkkinoille. Uudistuksella haettava vaikuttavuus syntyy siitä, että palveluntuottajat saavat uudistuksen myötä uusia tehtäviä ja innovaatioille on riittävästi tilaa. Maakuntia tulisi myös kannustaa yhteistyöhön, koska osa palveluiden tehokkuudesta on riippuvainen skaalaeduista ja asiakasvolyymeista, jotta ne olisivat vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Yhteistyöllä varmistettaisiin pienempiinkin maakuntiin mahdollisuus luoda aitoja monituottajamalleja ja näin mahdollistaa myös kilpailulla saatavia hyötyjä. Kaspa haluaa myös korostaa, että palveluiden tuottaminen tulee olla myös tuottajalle taloudellisesti järkevää. Muutoin palveluinnovaatiot saattavat jäädä toteutumatta.

Tarkemmin lausunto Kaspasta.

Tiedote 10.5.2018 julkaisuvapaa

Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry on perustettu maaliskuussa 2018.Yhdistyksen toiminta käynnistyy vuoden 2018 aikana. Toiminnan tarkoitus on:
Yhteiskunta

Olemme yhteiskunnallisten toimijoiden kumppani kehittämässä mahdollisimman hyvin suomalaista yhteiskuntaa palvelevia Kasvupalveluita

Asiakkaat

Kehittää kasvupalveluita käyttävien asiakkaiden (mm. työnhakijat, työnantajat ja kehityshakuiset yritykset) ja muiden sidosryhmien kannalta mahdollisimman hyviä Kasvupalveluiden palvelukokonaisuuksia

Jäsenet

Palvella laaja-alaista jäsenistöä (mm. yritykset, oppilaitokset, kolmas sektori, julkinen sektori) siten, että Kasvupalvelumarkkina tarjoaa kannattavan liiketoiminnnan mahdollisuudet ja keinoja parantaa jatkuvasti palveluiden laatua.

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja
Jari Arffman
jari.arffman@kaspa.fi
p. +358 50 325 0041

Share This