Kaspa on jättänyt oman lausuntonsa lakiesitykseen kasvupalveluviraston perustamisesta sekä laiksi asiakastietojärjestelmistä.

Kasvupalveluvirastoa koskevan esityksen tavoitteena yhdistää nykyiset ely- ja te- toiminnot maakuntien Kasvupalveluvirastoiksi. Lisäksi tavoitteena on yhtenäisten tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittäminen sekä asiakkaiden tasavertainen kohtelu.  Yleisesti

Kaspa näkee esityksen kannatettavana. Keskeisenä ehdotuksena Kaspa esittää, että Kasvupalveluviraston neuvottelukuntaan nimettäisiin myös palveluntuottajien edustaja, joka tässä tilanteessa olisi luontevimmin Kaspa.

Asiakastietojärjestelmää koskevan lain tavoitteena on koota kasvupalveluihin liittyvät asiakastietojen käsittelyä koskevat säännökset samaan lakiin ja myös näin viestiä kasvupalvelujen muodostavan kokonaisuuden, jolla pyritään samaan päämäärään: edistämään talouskasvua, työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä. Esityksen tavoitteena on myös ajantasaistaa ja selkeyttää asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä ottamalla huomioon henkilötietojen käsittelyä sekä tiedonhallintaa koskeva yleislainsäädäntö. Esityksen tavoitteena on myös osaltaan edistää palveluiden tehokkuutta, saatavuutta ja sujuvuutta. Näiden tavoitteiden kannalta on keskeistä, että maakunnallisia ja valtakunnallisia kasvupalveluja varten on keskitetty valtakunnallinen järjestelmä, jota kaikki kasvupalvelujen järjestäjät ja tuottajat käyttävät.

Kaspa näkee  esityksen hyvänä. Keskeisenä huomiona Kaspa esittää, että käyttöoikeuksien myöntäminen tulee olla joustavaa ja tehokkaasti resurssoitua, jotta asiakkaiden palvelu ei viivästy käyttöoikeussyistä. Samalla tulee kuitenkin kiinnittää riittävä huomio tietoturvaan.

Tarkemmin lausunto Kaspasta.

Share This