Hallitus on antanut esityksen laeksi  julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä työnvälityspalveluista. Hallituksen esityksen tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen ja työttömyyden vähentäminen sekä yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Tämä toteutetaan mahdollistavalla lainsäädännöllä, joka antaa maakunnille mahdollisuudet järjestää palvelut asiakaslähtöisesti huomioiden maakuntien erilaiset olosuhteet ja alueiden yritysten, työnantajien ja työnhakijoiden tarpeet huomioiden. Kyseessä on palvelu-uudistus.

Kaspa on antanut esityksestä lausuntonsa ja suhtautuu hallituksen esitykseen myönteisesti ja pitää uudistuksen tavoitteita hyvinä. Mahdollistavaa lainsäädäntö, jossa maakunnat voivat järjestää palvelut alueen olosuhteet huomioon ottaen ja hyödyntäen erilaisten palveluntuottajien osaamista, on kannatettavaa.

Koska uudistuksen tavoiteena on lisätä työvoima- ja yrityspalveluiden asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta, on keskeistä tämän tavoitteen saavuttamisessa se, kuinka maakunnat onnistuvat hyödyntämään erilaisia palveluntarjoajia ja antamaan tilaa toimiville palvelumarkkinoille. Uudistuksella haettava vaikuttavuus syntyy siitä, että palveluntuottajat saavat uudistuksen myötä uusia tehtäviä ja innovaatioille on riittävästi tilaa. Maakuntia tulisi myös kannustaa yhteistyöhön, koska osa palveluiden tehokkuudesta on riippuvainen skaalaeduista ja asiakasvolyymeista, jotta ne olisivat vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Yhteistyöllä varmistettaisiin pienempiinkin maakuntiin mahdollisuus luoda aitoja monituottajamalleja ja näin mahdollistaa myös kilpailulla saatavia hyötyjä. Kaspa haluaa myös korostaa, että palveluiden tuottaminen tulee olla myös tuottajalle taloudellisesti järkevää. Muutoin palveluinnovaatiot saattavat jäädä toteutumatta.

Tarkemmin lausunto Kaspasta.

Share This