SÄÄNNÖT

Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry

Yhdistyksen säännöt 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Kasvupalveluiden alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä edellytyksiä, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä organisaatio, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

4. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata sääntöjä tai yhdistyslain määräyksiä taikka, joka on toiminnallaan huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen. Pyyntö tulee tehdä 1kk kuluessa hallituksen päätöksestä.

Jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on laiminlyönyt liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisen kahden muistutuksen jälkeen. Eroamis- tai erottamistilanteissa ei maksettuja jäsen- ja liittymismaksuja palauteta. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-12 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-12 henkilökohtaista varajäsentä. Henkilökohtaiset varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin tarvittaessa, hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.  Samasta jäsenorganisaatiosta voi hallituksessa olla jäsenenä korkeintaan 2 henkilöä, kuitenkin siten, että vain toinen

heistä voi olla hallituksen varsinainen jäsen. Hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä voi toimia vain yhdistyksen jäsenorganisaation edustaja. 

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kunakin vuonna erovuorossa on aina puolet hallituksen jäsenistä, ensin arvan sitten vuoron mukaan. Ensimmäisenä vuonna erovuorot arvotaan.  Mikäli hallituksen jäseniä on pariton määrä, pyöristetään erovuorolaiset seuraavaan täyteen kokonaislukuun. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kuin ne katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.”

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan yhdistyksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

11. Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä kokoukselle tehdyt esitykset

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

2. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

4. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet

5. Valitaan hallituksen varajäsenet

6. Valitaan seuraavan vuoden tilintarkastaja/toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja/ varatoiminnantarkastaja.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä kokoukselle tehdyt esitykset.

12. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistöstä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin yhdistyksen varsinainen kokous.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 21.11.2018

Share This